Grønt er skjønt

Selv om Sol er et rødt parti sånn politisk sett, altså befinner seg på venstresida i Ringerikspolitikken, er vi og et grønt alternativ som ønsker å verne om de grønne verdiene.

Ringerike er en stor kommune med mye natur. Vi har Holleia, Deler av Krokskogen, Vikefjell og mange andre store friluftsområder innen f;or kommunegrensa.  Med en ti minutters biltur er du midt i noen av de fineste naturområdene på øst-landet uansett hvor i kommunen du bor. Mange trenger ikke den bilturen en gang.  Noen sier at natur og grønne områder, ja det er noe av det Ringerike har mer enn nok av.
Ja vi har masse flott natur,.  Solidaritetslista liker det slik.  Vi mener  at det også er viktig å ta vare på de by-nære grøntområdene. Like viktig som å ha disse flotte naturområdene hvor vi gjerne legger søndagsturen er det å ta vare på de små grønne lungene vi bruker til daglig. Til den korte joggeturen etter jobb, til lufteturen med hunden. De små grønne lungene  de som bor sentrumsnært  kan nå uten de ti minuttene i bilen-

 

Som Pettersøya hvor noen vil bygge boliger

Som Sjongslunden hvor planer legges men ikke noe konkrete forslag har kommet på bordet ennå.

Eller min egen “nær-skog”. hvor jeg kan ta raske soppturer eller lufteturer med hunden.  Området mellom Nymoen, Hen, Vågård og Hensmoen hvor grustaket spiser seg lengre og lengre inn i skogsområdet.

 

Nesten som Komikveld….

Har du noen gang vært på et kommunestyremøte?  
Det hadde ikke jeg heller før jeg plutselig måtte møte som vararepresentant en gang for snart fire år siden.Litt høytidsstemt ankom jeg kommunestyresalen..Jeg fikk forklart hvor jeg skulle sitte, det var høytidelig navneopprop – og så var showet i gang.   

Mange ser på politisk arbeid som ganske så kjedelig. Meterhøye bunker med tørre dokumenter som må leses og forstås. Og selvsagt er det mye å lese og mange saker å sette seg inn i.  Ikke alt er like spennende, men når det kommer en sak som virkelig engasjerer deg vil du fort finne sakspapirene interessante .  Spesielt hvis du er uenig i konklusjonen, eller en eller annens innstilling – forslag til vedtak. Som regel Rådmannens. (Ikke noe galt om Rådmannen, men det er som regel han på vegne av administrasjonen som har en innstilling til saken.Tror det bare er slik det funker – for dette er uavhengig av kommune og hvem som har Rådmannstillingen.)

Mange saker er det politisk enighet om. Og de blir banket igjennom uten at noen eller svært få tar turen om talerstolen.  

Men noen saker er det politisk uenighet om, og flere tar sin tur opp på talerstolen for å fremme sitt syn og kanskje overbevise flest mulig i salen om å dele det synet. På mitt første kommunestyremøte var innskrenkning av skjenketidene en slik sak.   Argumentene gikk tett både for å  beholde skjenketidene som i dag, og for å stenge kranene på byens utesteder en halv eller en time tidligere.Noen argumenterte godt for sitt syn, noen mindre godt – og jeg fikk vennlig tilsnakk fra Sol sin leder da jeg nok trakk litt for tydelig på smilebåndet av en av representantene. “Dette er ikke Komikveld!” sa han strengt.  Litt senere hadde han like store problemer som meg med å holde maska.  Det var da Unge Høyere representanten sto på talerstolen og sa “Mulig at noen kan bli skadet for livet i slagsmål i drosjekø hvis vi har skjenketider som i dag, men det er en pris jeg er villig til å betale for å kunne drikke alkohol en halv time lenger.”  

Alle politiske møter er åpne for publikum, og det hender ved større og viktige saker at det samler seg en gjeng på galleriet. Det var det ved sakene om skolenedleggelser og det er det ofte under budsjettsaker hvor forskjellige kutt er til behandling. Og jeg vil anbefale alle og ta en tur en gang for å se hvordan demokratiet virker.  De fleste jeg kjenner som har tatt en tur når det har vært en sak som har engasjert dem finner det svært interessant. 
De politikerne som sitter i kommunestyre sitter der jo som folkevalgte, altså valgt av folket. Og da kan det jo være kjekt for “folket” å se og høre hvordan deres representanter, de representantene de har stemt på, avgir stemmer eller høre argumentene deres.  Pluss at det kan ære ganske interessant å følge selve spillet.  

Vi i Sol har stor forståelse for at de fleste ikke har tid til å henge rundt nede i rådhuset hver gang det er kommunestyremøte (eller formannskapsmøter eller møter i hovedutvalget for den saks skyld.) Derfor ønsker Sol å arbeide for å gjøre politiske møter mer åpne og tilgjengelige for publikum.  Vi har blant annet foreslått flere ganger at kommunestyremøtene burde Web-overføres.  Med dagens teknologi hadde det vært en enkel sak å få til. 
Vi tror at en slik økt tilgjengelighet ville kunne øke den politiske interessen ute hos folk flest.  Velgerne fikk og et klarere bilde av hva de forskjellige representantene står for, og ville i større grad ha mulighet til å velge inn de representantene de mener gjør en god jobb.
Vi tror og at det kunne ha en “oppdragende effekt” på de representantene som sitter i kommunestyret. Vi merker oss at det ofte er mer alvor i salen, at representantene skjerper seg litt mer når det er mange på galleriet.  Man arbeider kanskje mer med innleggene sine, og entreer ikke talerstolen på impuls fullt så ofte når man vet at det kan være mange som ser og hører.  Det vil kanskje og få slutt på de små-spydige kommentarene og den hersketeknikken som av og til rår i salen mot enkeltrepresentanter.  Ofte har jeg følelsen av at politikerne lever i sin egen boble godt skjermet fra verden utenfor.  

Vi tror at lettere tilgjengelighet til politiske møter vil bidra til å styrke demokratiet i kommunen, noe vi ser på som uelukkende positivt.

 

 

Hva er Solidaritetslistas politikk?

I debatten som gikk på Fb i dag etter mitt svar til Kr-f representanten i natt og deling av mitt blogginnlegg på Fb hevdet Kr-f representanten at Solidaritetslistas politikk ille føre oss rett i avgrunnen og spurte meg om Solidaritet sto for forfall.  Svaret på det spørsmålet er selvsagt nei. Solidaritet står ikke for forfall. Solidaritetslistas politikk vil ikke føre oss ut i avgrunnen men tvert i mot føre til vekst og utvikling

Solidaritetslista er radikale og rød og vi befinner oss på ytterst venstre fløy i kommunepolitikken, Men vi er ikke farlige for det.

Vi ønsker et lokalsamfunn av selvstendige og likeverdige individer som tar ansvar for hverandre, og som deltar i utviklingen av Ringerike.  

Vi ser det som vår hovedoppgave å sikre gode og likeverdige offentlige tilbud til alle som trenger det. og er i mot privatisering og konkurranseutsetting.  

Vi mener at miljøtankegang bør legges til grunn for all kommunal tjenesteyting. Videre mener vi at en satsing på Hønefoss som den grønne elvebyen kan være med på å gjøre Hønefoss til et enda mer attraktivt og spennende sted.

Solidaritetslista har registrert at mange innbyggeres opplevelse av demokratiunderskudd og følelsen av ikke å bli hørt i beslutningsprosesser, særlig i forbindelse med de siste skolenedleggelsene. Vi mener at alle offentlige prosesser må foregå åpent og ikke bak lukkede dører.  Vi mener at åpne prosesser, dialoger og diskusjoner i de ulike lokalsamfunnene i større grad vil bidra til at Ringerike utvikler seg på en god måte.
Vi mener at Ringerikssamfunnet har et potensiale til å utvikle seg bedre med en aktiv og deltagende befolkning som opplever at de har en direkte innvirkning på beslutningsprosessen, i motsetning til den maktesløshet og oppgitthet som mange føler i forhold til lokaldemokratiet i dag.

Sitatene ovenfor er hentet fra Solidaritetslistas programerklæring, og jeg kan ikke forstå at en politikk som er tuftet på demokrati , likeverd og grønne verdier skal føre oss til avgrunnen.  Jeg kan heller ikke forstå at en politikk som  virkelig har fokus på utvikling av den grønne elvebyen Hønefoss og stedsutvikling av lokalsamfunnene i i dialog og samarbeid med de som bor der kan være synonymt med forfall.  Jeg tror at Solidaritetslistas politikk vil bidra til vekst og utvikling av hele Ringerikssamfunnet

Frekkhetens nådegave…

Klokka er 02.16 og jeg har i grunn andre ting å gjøre enn å sitte her i et nattestille hus og skrive om politikk.  Sove for eksempel..   Men da jeg sjekka Facebook på mobilen før jeg la meg ble jeg så irritert at jeg ikke klarte å finne roen å få sove.  2.mann på lista til Kr.F har spadd frem et gammelt sitat fra valgkampen i 2011 og lovpriser ordføreren og Samarbeids-kameratene for at de har startet prosessen som førte til at Ringerike Sykehus fikk stedlig ledelse og at det derved også er deres fortjeneste at Ringerike Sykehus har de tilbud de har i dag og fremdeles er et fullverdig lokalsykehus.  Det er en sannhetsomskrivning av dimensjoner.

Sannheten er at så lenge sykehusene blir organisert etter foretaksmodellen har lokale politikere liten eller ingen innvirkning på hvordan helseforetakene organiserer sine sykehus. Så heller ikke i organiseringen av Vestre viken, som Ringerike sykehus er en del av.  
Selvsagt gis det politiske føringer fra Statsråder og departement om hvordan  sykehus skal driftes og hvilke tilbud som skal være hvor.
Jeg sier ikke at det ikke ble utøvd et visst politisk press fra sentrale politikere om å la akuttberedskapen på Ringerike Sykehus bestå.  Men det politiske presset hadde nok ingen bakgrunn i noe som helst lokalt politisk engasjement.

Ringerike Sykehus hadde heldigvis fremdeles akuttberedskap og akuttkirurgi 22.juli 2011.  Dette faktum bidro til at  det ikke gikk ytterligere liv tapt etter terrorhandlingen på Utøya.  Flinke folk på Ringerike sykehus bidro til å redde liv og lege skader – men og med å gjøre kjent hvor viktig det var, og fremdeles er å ha akuttberedskap også på små og passe store lokalsykehus.  Når man leser sykehusplanen til den sittende regjering – som 3 av de fire partiene som utgjør samarbeidspartiene i Ringerike kommune på forskjellig vis er en del av –  er  jeg engstelig for beredskapen ved  mange av landets lokalsykehus.  
Ringerike Sykehus har et større befolkningsgrunnlag enn det magiske tallet som denne regjeringen har lagt til grunn for hvor det skal være akuttfunksjoner. Heldigvis. Men det er like uklokt å fjerne akuttfunksjonene fra mange av de mindre lokalsykehusene i landet. Hvis våre lokalpolitikere som tilhører regjeringspartiene og deres støttepartier virkelig har den påvirkningskraften som denne lokalpolitikeren hevder, hvorfor har de ikke da påvirket regjeringen til å lage en bedre sykehusplan som ivaretar beredskapen i hele landet?

Sannheten er at de virkelige kjemperne for akuttfunksjonene ved Ringerike Sykehus  følte stor frustrasjon over at lokalpolitikerne ikke forsto alvoret. De virkelige kjemperne for lokalsykehuset var og er en flott gjeng blant de ansatte ved Ringerike Sykehus med gode støttespillere blant annet fra Sykehusets Venner..Jeg kunne ha nevnt dere ved navn, men i fare for å glemme noen gjør jeg ikke det.

Heldigvis bøyde Nils Wisløff, administrerende direktør i Vestre Viken av for presset, tok til fornuft eller kom til at det ville ha en viktig psykologisk virkning å gjeninnføre stedlig ledelse ved sykehusene.  Det var en riktig, og viktig beslutning.  
Men selv om det heter seg at det er stedlig ledelse, og selv om denne 2.kandidaten på Krf slår seg på brystet og gir Samarbeidskameratene  æren for det, Så medfører det like liten riktighet at Ringerike Sykehus blir ledet av en leder, som at dette var noen viktig politisk kampsak for Samarbeidskameratene ved forrige lokalvalg.  Per Bleikelia er direktør for sengepostene ved Ringerike Sykehus. Laboratorietjenestene, røntgen, kjøkken, rengjøringspersonalet , psykiatrien, ambulansepersonalet og de på teknisk ledes fremdeles av direktører som mesteparten av tiden befinner seg helt andre steder enn på Ringerike.  Alle disse funksjonene er organisert “på tvers”  Dvs at de ledes av direktører som har ansvaret for tilsvarende funksjoner ved alle de fire sykehusene som utgjør Vestre Viken.   Men alle disse funksjonene bidrar hver dag til at Ringerike Sykehus er det gode lokalsykehuset det er, og kan gi befolkningen den beredskap og trygghet som de trenger.

Klokka har passert 03.30. Sinnet har kjølnet og jeg klarer nok å finne roen når jeg snart kryper til køys.  Kampen om å beholde funksjoner ved Ringerike Sykehus, om å få tildelt investeringsmidler til utstyr og oppgraderinger  og hele tiden videreutvikle sykehuset vil fortsette.  Vi er mange som kjemper den kampen hver på vår måte. Vi er takknemlige og glade hvis lokalpolitikerne vil bidra,  Men å  slå seg på brystet å si at det er Flertallskammeratene og ordføreren som har satt i gang prosessen som førte til at det ble såkalt stedlig ledelse og alle de fine resultatene Ringerike Sykehus kan vise til, er en såpass grov omskrivning av sannheten at det grenser til løgn.  

 

 

Det gjelder å delta i debatten der og da…..

 I går tikket det inn en mail da jeg kjørte Eldste Sønn på jobb. Klokka var bare så vidt passert 07.30.  Det var fra lederen av Sol. han hadde lest et leserinnlegg i lokalavisen og full av engasjement satt seg ned å skrevet svar med en gang, og ville at jeg skulle lese gjennom det. Han var redd han var litt for direkte. (Da er i grunn jeg feil person til å lese korrektur…)  Innlegget var som vanlig utrolig godt skrevet – og det ga jeg han tilbakemelding på. 
Så han har sikkert sendt det inn som vedlegg til en mail til redaksjonen.  
Hele dagen gikk debatten på nettsiden til lokalavisen med tilsammen 8 innlegg i løpet av dagen. Men innlegget til min partikollega dukket ikke opp. Han har sikkert skrevet en mail til redaksjonen og sendt med leserinnlegget som vedlegg, og ikke bare sendt det elektronisk i kommentarfeltet i lokalavisen.  Synd.  Når eller hvis dette innlegget noen gang kommer på trykk, er debatten for lengst rast videre. Mange av de gode poengene han hadde er allerede blitt påpekt av andre.  

Det gjelder å ta i bruk de nye mediene og våre med i debatten der den går.

Trusselbilde….

I dag måtte jeg svare på en henvendelse fra politiet om valgkampen vår.  Om hvilke arrangement vi skulle delta på og programmet vårt for valgkamparrangement. Jeg måtte og svare på om det var saker jeg trodde det kunne bli støy om slik at politiet kunne vurdere trusselbilde og sikkerheten rundt arrangementene.

Trusselbilde og sikkerheten…

Tenk at det skal være nødvendig og ta slike avveininger før en lokalvalgkamp på Ringerike i fredelige Norge.   Trusler håper jeg jeg ungår, selv om jeg håper på noen hissige diskusjoner.  
Min egen og de andres sikkerhet har jeg aldri vurdert med en eneste tanke. Selv om vi er på ytterst venstre fløy har jeg regnet med at valgkamp kan drives på en sivilisert måte med argumenter og saklige diskusjoner.  Jeg håper jeg hverken er blåøyd eller naiv.

 

Politikerspira har ikke helt tatt ferie…..

Jeg har ferie fra jobben og nyter late dager hjemme.  Men følger jo med på nettdebattene, og har skrevet et leserinnlegg som Ring Blad selvsagt ikke har trykket – ikke en gang på nettsiden sin.  Hvorfor er jeg ikke overrasket?Tror ikke det er min feil denne gangen. Sendte det inn på den internettsida som de skryter av. Fikk rask beskjed om at det ville bli publisert på nettsiden så fort det var godkjent, og det er vel fire dager siden…..  Har ikke skrevet noe injurierende. Har bare skrevet at den situasjonen brukere, pårørende og ansatte beskriver i helse og omsorg er en ønsket politisk utvikling fra Flertallskammeratene. 
Videre påpekte jeg at for den ekstrabevilgningen på 5 millioner som Senterpartiet foreslo på siste kommunestyret og som selvsagt ikke fikk støtte av flertallskammeratene ville ha avhjulpet litt av de problemene avisen har satt fokus på denne uka.  At det ikke er sånn som representanter for Flertallskammeratene har sagt offentlig at det ikke ville hjulpet på noe annet enn å gjøre underskuddet i helse og omsorg mindre.  Når folk er så dumme at de ikke forstår sammenhengen mellom et budsjett og konsekvenser i det virkelige liv, og uttaler seg om det offentlig. Har ikke jeg behov for å verne disse mot sine egne uttalelser. 

Jeg forklarte også at hvis man ønsket mere penger til helse og omsorg burde man stemme Solidaritetslista ved høstens valg. Men at siden vi ikke har mer penger enn noen andre ville det medføre at vi måtte prioritere ned andre utgifter – som for eksempel ordførerlønninga og honorar til folkevalgte.

 

4. største parti…

Leste litt kommunevalg resultater fra forrige kommunevalg her om dagen.  Da fant jeg ut at ved valget for 4 år siden fikk vi 1007 stemmer og hadde en oppslutning på 7,5 %.  Ikke verst.  I kommunestyret denne perioden er vi 3 partier som har 3 representanter. Venstre, Senterpartiet og vi. Jeg har alltid trodd at vi var det minste partiet av oss tre, men valgresultatet viser at vi er større i oppslutning enn både Venstre og Sp. Vi er faktisk per i dag det 4. største partiet i kommunen.

Sammenligner vi oss med resultatet fra stortingsvalget i 2013 har Solidaritetslista ved kommunevalget  omtrent like mange stemmer som Rødt, SV og Miljøpartiet De Grønne hadde ved stortingsvalget. Nå stiller både MDGP og SV egne lister også ved kommunevalget i år, og det blir spennende å se hvordan stemmene vil fordele seg mellom disse tre partiene.

Det ER forskjell på kommunevalg og Stortingsvalg.

Å. Det blir et spennende valg. Jeg gleder meg

Har i grunnen vært en gøyal uke..

Ja, rent politisk altså. Ellers har uka i grunn vært litt stri. Har fått sommerforkjølelse og ligget på sofaen i tre dager.  Men nå har jeg ferie, og tre uker på å bli frisk.  

Men det her skal jo dreie seg om politikk.og det harde livet til en opposisjonspolitiker.  

Første lille lyspunkt var denne notisen på baksiden av lokalavisa. 

Jeg kjenner ikke Håkon Åasen, og aner ikke hvem han er, men hyggelig med slike tilbakemeldinger er det.  Dette var på mandag. På tirsdag eller onsdag hadde nummer to på lista til Krf et leserinnlegg i lokalavisa som svar på vårt og SV sine leserinnlegg om økonomi.  Her spør han friskt om vi og SV tror at penger vokser på trær – og konkluderer med at nei, det er nok best å satse på hann Kjell og Arbeiderpartiet også etter valget.

Torsdag var det ordførerkandidaten fra Høyre sin tur til (endelig) å svare på mitt leserinnlegg om økonomi.  Han briljerer med tall, har en lett arrogant tone. Og har som kommentar til min oppfordring om å slippe nye koster til, at de kostene er gamle og tynnslitte.  
Jeg har svart begge i nettkommentarfeltet, om det kommer på trykk vites jo ikke.  

Fredag var det Senterpartiets ordførerkandidat som hadde spalteplass i leserinnlegg spalten. Også han om økonomi.  Ha tar fra posisjonen all integritet når det gjelder økonomi. Etter at de på siste kommunestyremøte bevilget seg selv en lønnsvekst på 4,2 millioner mens de hele tiden maner folk til å ha forståelse for kommunens vanskelige økonomiske situasjon.  

Storm i et vannglass

Lokalavisa kan det å gjøre en fjær til fem høns.
I går klarte de å hisse meg opp med å antyde at Røssholmstranda burde selges til privat aktører.  I dag ble det kjent at kommunen forhandler om en avtale med Røde Kors for videre drift av stedet.  Med Røde Kors som driver vil jeg anta at allmenhetens interesser vil bli ivaretatt  og at jeg også i fremtiden kan glede meg over det flotte stedet og roen og freden som jeg finner der når alle badegjestene har forlatt stedet.

Litt senere i kveld ble det også kjent at nå er toalettene atter åpne. Kommunen vil sørge for daglig vask, og HRA vil tømme søppel to ganger i uka frem til avtale med Røde Kors forhåpentligvis er i boks. 
Altså masse energi på en sak som lot seg løse enkelt og greit.